Pretraživanje

O nama : Razvoj i investicije

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA

 

LUKA RIJEKA d.d.

Riva 1

51000 Rijeka

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

za kupnju nekretnina:

I.

Luka Rijeka d.d., Rijeka, Riva 1, OIB 92590920313, objavljuje poziv za prikupljanje ponuda za kupnju nekretnina u svom vlasništvu.

 

Predmet kupnje su nekretnine kako slijedi:

MLAKA -  sastoji se od katastarskih čestica upisanih u zemljišne knjige Općinskog suda u Rijeci, katastarska općina Rijeka, i to redom:

k.č.br.: 1421, 1455,1457/1, 1517/2, 1517/3, 1517/4, 1536/1, sve upisane u zk.ul. 5550, k.č.br.: 1422, 1423, 1424, 1442, 1443 1444, 1446, 1447, 1450/3, 1514/1, sve upisane u zk.ul. 5444,k.č.br. 1425, upisana u zk.ul. 1593, k.č.br. 1426, upisana u zk.ul. 1598, k.č.br. 1427, upisana u zk.ul. 4746, k.č.br. 1458/1, upisana u zk.ul. 2392, k.č.br. 1515/3, upisana u zk.ul. 5569, k.č.br. 1516/1, 1516/2, sve upisane u zk.ul. 1728 , k.č.br. 1517/1, upisana u zk.ul. 1729, k.č.br. 1537/2, 1537/4, 1538/1, 1539/1, 1540/1, 1541, 1542, 1551/1, sve upisane u zk.ul. 5502, k.č.br. 1454/1, upisana u zk.ul. 12553, k.č.br.: 1477/3, 1478/3, 1526/1, 1543/3, sve upisane u zk.ul. 12548, k.č.br. 1546, upisana u zk.ul. 12551, k.č.br. 1547/1, upisana u zk.ul. 12549, k.č.br. 1550/4, upisana u zk.ul. 12550, k.č.br, 1552/2, upisana u zk.ul. 12552, k.č.br. 2168/2, 2169/1, upisane u zk.ul 12554.

 

REŠETARI -   sastoji se od dijela katastarskih čestica upisanih u zemljišne knjige Općinskog suda u Rijeci, katastarska općina Kastav, sve upisane u z.k. uložak br. 3558, i to redom:   

k.č.br.: 6641/20,  6645/13, 6645/14, 6645/15, 6647/8, 6647/9, 6647/10, 6647/11, 6647/12, 6647/13, 6647/16, 7830/12, 7831/4, 7831/5, 7839/9, 7839/10, 7839/11, 7839/12, 7839/14, 7839/15, 7840/1, 7840/2, 7840/8, 7840/9, 7840/10, 7840/11, 7840/12, 7840/13, 7840/14, 7840/15, 7840/16, 7840/17, 7843/1, 7843/5, 8076/1, 8076/2, 8076/3, 8076/4, 8079/1, 8079/3, 8079/4, 8079/5, 8079/20, 8079/21, 8079/22, 8079/44, 8420/2, 8420/3, 8420/12, 8420/25, 8420/28, 8420/29, 8420/30, 8420/31, 8420/32, 8420/33, 8420/34, 8420/35, 8420/36, 8420/37, 8420/38, 8420/39, 7830/5, 7830/6, 7830/9, 7830/10, 7832/8, 7832/9, 7832/10, 7832/11, 7832/12, 7834, 7835, 7839/2, 7839/3, 7839/5, 7832/1, 7832/2, 7832/3, 7832/4, 7832/5, 7832/6, 8420/19, 8420/20, 8420/21, 8420/22, 8420/23, 8420/24.

 

 

II.

Postupak prikupljanja ponuda:

Obvezujuće ponude za svaku pojedinačnu skupinu nekretnina koje su predmet ovog poziva zainteresirani ponuđači dostavljaju isključivo preporučenom pošiljkom žurnom dostavom u zatvorenoj koverti na adresu Luka Rijeka d.d., Riva 1, 51000 Rijeka, s naznakom:

 

Za skup nekretnina pod brojem 1. Mlaka

Ponuda za kupnju nekretnina  „MLAKA – NE OTVARAJ"

Za skup nekretnina pod brojem 2. Rešetari

Ponuda za kupnju imovine  „REŠETARI – NE OTVARAJ

 

uz obvezu naznake ponuđača i adrese njegovog sjedišta odnosno prebivališta na poleđini.

 

Predmet ponude mogu biti obje skupine nekretnina ili samo jedna skupina nekretnina iz točke I. ovog poziva.

 

Uz obvezujuću ponudu za svaku pojedinu skupinu nekretnina potencijalni kupac se obvezuje uplatiti iznos od 500.000,00 kn na račun HR 57 2402006-1100388148, poziv na broj OIB ponuđača, kao jamstvo za ozbiljnost ponude. U slučaju prihvata ponude, iznos uplaćen na ime jamstva za ozbiljnost ponude uračunat će se u kupoprodajnu cijenu. U ostalim slučajevima uplaćeni iznos jamstva vratit će se zainteresiranim ponuđačima u roku od 8 dana računajući od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Zainteresirani ponuđači ni u kom slučaju nemaju pravo na obračun kamata na uplaćeni iznos jamstva.

Pisane ponude dostavljaju se u roku od 60 (šezdeset) dana računajući od dana objave ovog poziva u dnevnim novinama, odnosno od dana objave ovog poziva na internet stranici Luke Rijeka d.d. Ukoliko navedeni datumi nisu isti rok kod 60 dana počinje teći od kasnijeg datuma objave.

Nepravovremene ponude bit će isključene iz daljnjeg postupka i neotvorene vraćene ponuđaču.

 

III.

 

Sadržaj ponuda:

 

Svaka ponuda mora sadržavati:

 

- ime i prezime, odnosno tvrtku ponuđača, prebivalište ili registrirano sjedište pravne osobe i OIB;

- iznos ponuđene kupoprodajne cijene iskazan pojedinačno za svaku skupinu nekretnina, rok, uvjete i način plaćanja kupoprodajne cijene te moguća sredstva osiguranja plaćanja

- izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra za pravnu osobu u izvorniku ili ovjerenoj preslici ne stariji od 30 dana, odnosno ovjerena preslika putovnice za fizičku osobu;

- ovlaštenu/kontakt osobu ponuđača, kao i podatke o istoj;

- valjani dokaz o raspoloživosti sredstava za plaćanje kupoprodajne cijene koji će, prema isključivoj procjeni Luke Rijeka d.d., Luka Rijeka d.d. smatrati zadovoljavajućim;

- izjavu kojom zainteresirani ponuđač jamči da raspolaže svim potrebnim odobrenjima i suglasnostima za podnošenje obvezujuće ponude i sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnine;

- izjavu o tome da zainteresirani ponuđač nastupa u svoje ime i za svoj račun;

- dokaz o uplati jamstva za ozbiljnost ponude;

- izjavu kojom se zainteresirani ponuđač obvezuje pristupiti sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine i u roku ne dužem od 30 (trideset) dana računajući od dana obavijesti o prihvatu ponude;

- rok valjanosti ponude mora iznositi najmanje 90 dana od dana dostave ponude.

 

IV.

Postupak nakon prikupljanja ponuda:

Pravovremene ponude otvorit će Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka prodaje nekretnina Luke Rijeka d.d. u roku od 5 radnih dana računajući od dana isteka roka za podnošenje ponuda.

Nepotpune ponude neće se razmatrati.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi Uprava Luke Rijeka d.d. Odluka će biti donesena u roku od 30 dana računajući od dana isteka roka za podnošenje ponuda.

Obavijest o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostavlja se svim sudionicima natječaja najkasnije u roku od 8 dana računajući od dana donošenja odluke o odabiru.

Kriterij za odabir ponude je ponuđena visina kupoprodajne cijene, rok, uvjeti i način plaćanja te moguća sredstva osiguranja plaćanja. U postupku ocjenjivanja ponuda Luka Rijeka d.d. je ovlaštena zatražiti od ponuđača dodatna pojašnjenja.

V.

Sklapanje ugovora o kupoprodaji:

Ugovorom o kupoprodaji bit će isključena odgovornost Luke Rijeka d.d. za materijalne nedostatke nekretnina. Dozvola za uknjižbu prava vlasništva bit će izdana nakon primitka cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene. Kupac će stupiti u posjed nekretnine po isplati cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene. Sve troškove potrebne za ispunjenje ugovora kao i sve moguće poreze i druga javna davanja snosit će kupac. Ugovor se sklapa u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku, uz primjenu hrvatskog prava kao mjerodavnog i nadležnost Trgovačkog suda u Rijeci za slučaj spora.

Uplaćenu jamčevinu Luka Rijeka će zadržati u slučaju da kupac, suprotno uvjetima ovog poziva i danim izjavama, ne pristupi sklapanju Ugovora o kupoprodaji nekretnina u roku od 30 dana računajući od dana obavijesti o prihvatu ponude, kao i u slučaju da kupac nakon sklapanja ugovora o kupoprodaji ne isplati kupoprodajnu cijenu pod uvjetima, na način i u rokovima određenim ugovorom.

 

 

VI.

Ostali uvjeti:

Luka Rijeka d.d. ima pravo u bilo kojem trenutku bez obrazloženja izmijeniti uvjete ovog poziva ili odustati od postupka prodaje nekretnina bez prava zainteresiranih ponuđača na naknadu troškova sudjelovanja u postupku.

Svaki zainteresirani ponuđač dužan je snositi svoje troškove sudjelovanja u postupku prodaje nekretnina.

Ukoliko se ponude i prilozi ponudi podnose na stranom jeziku uz iste je potrebno priložiti ovjerovljene prijevode na hrvatski jezik.

Ponuđači mogu dobiti dodane informacije na telefon: 051/496-316,ili putem email-arazvoj@lukarijeka.hr.

 

 

                                                                                                                                             LUKA RIJEKA d.d.


   U Rijeci,08.12.2018.

JAVNI NATJEČAJ - PONOVLJENI OGLAS

 
Razvoj i investicije : JAVNI NATJEČAJ -  PONOVLJENI OGLAS

                                     PONOVLJENI OGLAS

 

 

Luka Rijeka d.d

Riva 1, Rijeka

Objavljuje dana 30.11.2018.

 

JAVNI NATJEČAJ

 

Za prodaju osnovnog sredstva prikupljanjem pisanih ponuda

 

PREDMET PRODAJE

 

Prodaje se osnovno sredstvo u vlasništvu Luke Rijeka d.d.:

 

Brodica „Riječanka", oznaka 9A5519, dužine 12,75 m, 1974 god., Bruto tonaže 25,81

BRODJEREGISTRIRANZAPRIJEVOZ 20PUTNIKA.UZMALEPREINAKEBILABIIDEALNAKAOIZLETNIČKIBROD ILIBRODZAPRIJEVOZRONIOCA.SALON JE UREĐEN I POSJEDUJE KUHINJU SA APARATIMA I KABINU SA DVA LEŽAJA.

Slike brodice možete vidjeti na www.lukarijeka.hr

 

Pismena ponuda mora sadržavati istaknutu cijenu.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Luke Rijeka d.d. kod banke:

Erste & Steiermarkische Bank d.d., na broj računa:  HR 57 2402006-1100388148

 

Pravo na sudjelovanje na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe.

Pismene ponude s dokazom o uplati jamčevine dostavljaju se u roku od 10 radnih dana od objave obavijesti o natječaju.

 

Ponude se daju prema uputama koje zainteresirani ponuđači mogu zatražiti pismeno ili elektronski na "nabava.natjecaj@lukarijeka.hr".

 

Prodaja će se vršiti na principu „viđeno – kupljeno" i isključuje mogućnost prigovora.

 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu Luke Rijeka d.d.  s naznakom "Ponuda za kupnju brodice „Riječanke" – ne otvaraj".

 

 

Povjerenstvo 

IZVJEŠĆE O MREŽI OPERATORA USLUŽNOG OBJEKTA 2016

 
U skladu sa Zakonom o željeznici, Luka Rijeka d.d. kao upravitelj i pružatelj usluge u uslužnom objektu donosi i objavljuje Izvješće o mreži operatora uslužnogf objekta. Svrha Izvješća o mreži uslužnog objekta operatora je pružiti jedinstven izvor osnovnih informacija koje su potrebne podnositelju zahtjeva za pružanje usluga u uslužnom objektu Luka Rijeka.