Pretraživanje

O nama : Razvoj i investicije

PRODAJA NEKRETNINA

Luka Rijeka d.d., Riva 1 objavljuje

 

 

                                                 PRODAJU NEKRETNINA

 

1. Predmet prodaje: Stanovi s energetskim certifikatom, slobodni od osoba i stvari.

 

  1.1 Stan u zgradi na adresi Franje Čandeka 23 B u Rijeci

        Površina 88,18 m2

        Početna cijena 496.800,00 kn     

 

 1.2 Stan u zgradi na adresi Rešetari 51 u Kastvu

       Površina 58,13 m2

       Početna cijena 428.000,00 kn

 

2. Nekretnine se prodaju po načelu "viđeno-kupljeno" prikupljanjem pismenih  ponuda.

 

3. Rok za prikupljanje ponuda je 7 dana od dana objave, a ponude treba slati u zatvorenoj omotnici na adresu: Luka Rijeka d.d., Riva 1, uz napomenu "ponuda za kupnju stana broj ____- ne otvaraj".

 

4. U natječaju mogu sudjelovati sve zainteresirane fizičke i pravne osobe.

 

            Prilikom nadmetanja, svaki sudionik (fizička ili pravna osoba) dužan je uplatiti  jamčevinu u iznosu od 10.000,00 kuna na žiro račun Luke Rijeka d.d. IBAN HR5724020061100388148, poziv na broj OIB sudionika, koja će kupcu biti uračunata u cijenu, a ostalima vraćena nakon odabira najpovoljnijeg ponuđača.

 

            Ponuda mora sadržavati:

  • ime i prezime ponuđača s adresom stanovanja, odnosno naziv pravne osobe sa sjedištem
  • iznos cijene koja se nudi
  • dokaz o državljanstvu fizičke osobe, odnosno registraciju za pravnu osobu

 

 

5. Porez na promet nekretnine i troškove uknjižbe snosi kupac.

 

6. Odabrani ponuđač dužan je u roku od 15 dana po primitku obavijesti o prihvatu  ponude sklopiti ugovor s vlasnikom, u protivnom će se smatrati da je odustao od kupnje.

 

7. Uplatu kompletne ugovorene cijene potrebno je izvršiti jednokratno, najkasnije 8 dana po potpisu ugovora, nakon čega će novi vlasnik biti uveden u posjed nekretnine.

 

           

            Prodavatelj zadržava pravo ne izabrati niti jednog ponuđača bez navođenja razloga.

 

            Sve informacije zainteresirani mogu dobiti na tel. 051/672 213 ili 051/671-981.