Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2019. godinu